I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.anielskieatelier.pl jest Zofia Fornalczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Anielskie Atelier Zofia Fornalczyk, ul. Wiśniowa 3, 05-200 Wołomin, NIP 1250107283, REGON 014879518, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.anielskieatelier.pl jest sprzedaż detaliczna akcesoriów i dekoracji dla domu oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.anielskieatelier.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.anielskieatelier.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II Definicje

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.anielskieatelier.pl
3. SPRZEDAWCA – Zofia Fornalczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Anielskie Atelier Zofia Fornalczyk, ul. Wiśniowa 3, 05-200 Wołomin, NIP 1250107283, REGON 014879518, wpisany do CEIDG
4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.anielskieatelier.pl
5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.anielskieatelier.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży
6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.anielskieatelier.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.anielskieatelier.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

III Rejestracja

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.anielskieatelier.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać w pierwszej kolejności swój adres e-mail, a następnie poniższe dane:
1. Dane osobowe:
I Imię i nazwisko,
II Datę urodzenia,
2. Dane adresowe:
I Imię i nazwisko,
II Ulica,
3. Kod pocztowy
4. Miasto,
5. Kraj,
6. Województwo,
7. Numer telefonu (tel. stacjonarny / komórkowy),
8. Nazwę firmy,
9. NIP.
4. Podanie daty urodzenia, nazwy firmy oraz numeru NIP nie jest obligatoryjne.
5. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu.

IV Zamówienia

1..Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.anielskieatelier.pl. Klient ma możliwość złożenia zamówienia również telefonicznie.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
6. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, zalogować się na swoje konto, określić adres dostawy, a następnie wskazać sposób dostawy i formę płatności.
8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia informację potwierdzającą złożenie zamówienie.
9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
10. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
11. Klient ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod nr: +48 22 760 02 06

V Sposób płatności

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
1. przedpłata na konto bankowe,
2. płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w sklepie w Wołominie.
4. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: mBank konto: 51 1140 2004 0000 3402 7527 2154
5. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI Realizacja dostawy

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL jak również transportem Anielskie Atelier
3. Koszty dostawy towaru wynoszą:
1. Przy wcześniejszej płatności przelewem – 25,00 zł - 33,00zł
2. Przy płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem) – 35,00 zł. - 40zł
3. Przy zamówieniach towarów wielkogabarytowych, realizowanych na terenie Polski, koszty dostawy do uzgodnienia.
4. Koszt transportu Anielskie Atelier wynosi 2zł/1km od siedziby firmy do miejsca dostawy liczone w jedną stronę.
4. Towar przekazywany jest kurierowi do wysyłki w ciągu 24-48 h od momentu zaksięgowania płatności. 5. Kurier dostarcza przesyłkę w godzinach 8-20.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
8. Nabywca w miarę możliwości powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).

VII Reklamacje

1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć niezgodnego z umową Towaru.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

VIII Gwarancja

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.
3. Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

IX Zwroty

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres anielskieatelier@gmail.com bądź też listownie na adres:
Anielskie Atelier Zofia Fornalczyk,
ul. Wiśniowa 3
05-200 Wołomin
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
3. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
5. dostarczania prasy;
6. usług w zakresie gier hazardowych.
5. Towary o szczególnych właściwościach wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

X Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę, w tym Umowę Sprzedaży, na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie i w dowolny sposób, np. pisemnie na adres: Sklep anielskieatelier.pl, ulica.Wiśnowa 3 05-200 Wołomin,; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anielskieatelier@gmail.com poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: Sklep anielskieatelier.pl, ul. Wiśniowa 3 05-200 Wołomin. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Klient zobowiązany jest ponieść następujące koszty związane z odstąpieniem od umowy: Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru; jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów; w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest usługa, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy; kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; zawartej w drodze aukcji publicznej; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
- telefon: +48 22 760 02 06
- e-mail: anielskieatelier@gmail.com
- pisemnie na adres: Anielskie Atelier Zofia Fornalczyk, ul. Wiśniowa 3, 05-200 Wołomin
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.anielskieatelier.pl . Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
6. Nazwa sklepu internetowego www.anielskieatelier.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08 02 2014r.